REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI NA LATA 2014 – 2015

§1
Do udziału we współzawodnictwie lotowym na szczeblu ogólnopolskim na dystansach lotowych określonych w kategoriach:
– Kat. A – krótki dystans;
– Kat. B – średni dystans;
– Kat. C – długi dystans;
– Kat. M – Maraton;
uprawniony jest każdy członek PZHGP, który spełni warunki określone niniejszym regulaminem.

§2
Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym Oddziale w terminie do 20 kwietnia 2014 roku spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk( identyczny jak do GMP). Oddziały niezwłocznie dostarczają spisy do Zarządu Okręgu. Zarządy Okręgów przesyłają w terminie do 25 kwietnia te spisy do Zarządu Głównego wraz z planami lotów poszczególnych Oddziałów. Spisy wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.

§3
Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
Kat. A – loty z odległości: 100 – 400 km – max. 7 lotów;
Kat. B – loty z odległości: 300 – 600 km – max. 7 lotów;
Kat. C – loty powyżej 500 km – max. 7 lotów;
Kat. M – loty powyżej 700 km – max. 7 lotów.
Do Mistrzostwa Polski z Kategoriach zaliczyć należy 11 lotów zaplanowanych do Mistrzostwa GMP na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu GMP oraz 3 loty zaplanowane i odbyte w okresie od 26 kwietnia 2014 roku do 11 maja 2014 roku w dowolne dni tygodnia. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów zaliczanych do GMP w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie ( tj najpóźniej w sobotę) na loty do 700 km i w piątki na loty powyżej 700 km. Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek, a gołębie muszą być zakosztowane najpóźniej do godz. 21:00.  Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.

§4
Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XIII Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Wyniki do Mistrzostwa Polski w Kategoriach mogą być wyliczone wyłącznie z list Oddziałowych, Rejonowych lub Okręgowych. Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać na każdy lot dowolną listę z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa.

§5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.

§6
W trakcie sezonu lotowego 2014 roku jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty, mogą w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii kabiny transportowej przesunąć lot na inny weekendowy termin względnie skrócić odległość lotu, pod warunkiem, że ilość lotów w poszczególnych kategoriach nie przekroczy planowanej liczby określonej w § 3 niniejszego regulaminu. Na powyższą okoliczność należy sporządzić odpowiedni protokół, który załącza się do zestawienia końcowego wyników do Mistrzostwa Polski lub GMP. Jednostki organizacyjne PZHGP organizujące loty z zagranicy Polski mogą wypuszczać gołębie na terenie Niemiec jedynie w soboty, niedziele i poniedziałki. W przypadku niemożliwości wypuszczenia gołębi należy wrócić z gołębiami do kraju.

§7
Po zakończonych lotach objętych planem lotów tego współzawodnictwa Hodowca zgłasza najszybsze gołębie w następujących kategoriach:
Kat. A – 4 gołębie po 5 konkursów w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 600 km.
Kat. B – 4 gołębie po 4 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1200 km.
Kat. C – 3 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

§8
Hodowca we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski w lotach gołębi dorosłych uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole ( tandem itp. ).

§9
Indywidualne zestawienie wyników uzyskanych w niniejszym współzawodnictwie przez Hodowców, po weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową (listy startowo-zegarowe, taśmy zegarowe, poświadczenia odlotu gołębi, spisy gołębi, listy konkursowe, protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów) Oddziały PZHGP przekażą do swoich macierzystych Okręgów w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Zarządy Okręgów po dokonaniu kolejnej weryfikacji sporządzają zestawienia zbiorcze kolejno dla każdej kategorii i wraz z dokumentacją lotową dotyczącą 3 najlepszych wyników w każdej kategorii przęślą do Zarządu Głównego w terminie do 30 września. Dokumentację lotową poszczególnych Hodowców z każdej kategorii wraz z zestawieniem indywidualnym należy spakować do oddzielnej odpowiednio opisanej koperty.

§10
Do indywidualnego zestawienia wyników we współzawodnictwie GMP dołączyć należy :
a. plan lotów (kopia);
b. spis gołębi – 50 sztuk (kopia);
c. listy startowe, listy startowo-zegarowe i listy zegarowe.
d. taśmy zegarowe;
e. listy konkursowe; f. przy systemach ESK protokoły przyporządkowania gołębi przed lotami oraz po każdej zmianie obrączek elektronicznych;
g. poświadczenia odlotu gołębi;
h. protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwierania zegarów.

§11
W niniejszym współzawodnictwie lotowym sklasyfikowanych zostanie:
W kat. A – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. B – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. C – 3 mistrzów i 50 przodowników;
W kat. M – 3 mistrzów i 50 przodowników;
Mistrzowie wszystkich kategorii otrzymują puchary i dyplomy, a przodownicy dyplomy.

§12
W lotach GMP w odniesieniu do zagadnień nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Regulaminu Lotowo – Zegarowego.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Zarząd Główny PZHGP na posiedzeniu w
dniu 23.11.2013 roku.